Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Abonnement: de rechtsverhouding waarbinnen Internet Marketing Nederland om periodiek informatie te leveren op de Internet Marketing Academy, tegen een vooraf vastgestelde betalingsverplichting die op afgesproken tijdstippen door abonnee dient te worden voldaan.

Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Internet Marketing Nederland een abonnementsovereenkomst heeft gesloten.

Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst tussen Internet Marketing Nederland en abonnee betreffende een abonnement

(Algemene) Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden

Internet Marketing Academy: het e-learning platform waarop Internet Marketing
Nederland haar content opslaat en op een gestructureerde wijze toegankelijk maakt
en waarvoor de abonnee een abonnement aangaat.

Content: (digitale) informatie, zoals tekst, gegevens, bewegende, stilstaande
en grafische beelden, geluidsopnames en informatie in elke andere vorm.

Internet Marketing Nederland: het onderdeel van besloten vennootschap Ster Shop, gevestigd op Torenallee 20, 5617BC Eindhoven, KvK nr. 17110779 en BTW-nummer NL.8110.24.106.B01.

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon rechtspersoon.

 

Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Op iedere overeenkomst en ieder geschil is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle abonnementsovereenkomsten tussen Internet Marketing Nederland en abonnee. Door het aangaan van een abonnement aanvaardt de abonnee deze Algemene Voorwaarden.
 3. De rechten en/of plichten van abonnee zijn niet over te dragen aan een derde partij, tenzij schriftelijk of per elektronische mail voor het aangaan van het abonnement overeengekomen met Internet Marketing Nederland.
 4. Internet Marketing Nederland behoudt zich het recht voor deze abonnementsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen in de voorwaarden gaan in na afloop van de huidige betalingsperiode of abonnementsperiode van abonnee.

 

Artikel 3: (Elektronische) Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De met abonnee gesloten overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de eerste betaling van de abonnee en na akkoord met de huidige algemene voorwaarden van abonnee.
 2. Internet Marketing Nederland kan een (aspirant-)abonnee om haar moverende redenen weigeren.
 3. Afsluiten van een nieuwe abonnementsovereenkomst is gedurende het hele kalenderjaar mogelijk. Na akkoord met de overeenkomst en betaling krijgt de abonnee binnen 48 uur na registratie toegang tot de Internet Marketing Academy.
 4. Het afsluiten van een abonnement kan schriftelijk of elektronisch geschieden. In beide gevallen zal Internet Marketing Nederland het afgesloten abonnement binnen 48 uur elektronisch bevestigen.

 

Artikel 4. Verlenging, opzegging en beëindiging overeenkomst

 1. Abonnee heeft de keuze tussen een abonnement voor drie maanden en een abonnement voor onbeperkte tijd (een “levenslang” abonnement).
 2. Indien abonnee kiest voor een abonnementsduur van drie maanden kan abonnement door zowel abonnee als Internet Marketing Nederland enkel na afloop van de initiële abonnementsduur worden opgezegd.
 3. Indien abonnee kiest voor een levenslange abonnementsduur kan abonnement, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen met Internet Marketing Nederland, abonnement alleen opgezegd worden binnen de eerste maand van de abonnementsperiode.
 4. Opzeggen van een abonnement kan schriftelijk dan wel elektronisch geschieden. In het eerstgenoemde geval dient abonnee een brief te versturen aan Ster Shop B.V., Torenallee 20, 5617BC Eindhoven. In het laatstgenoemde geval dient abonnee een e-mail te versturen naar info@imnl.nl onder vermelding van “Opzegging Internet Marketing Academy”.
 5. Abonnementsbeëindiging is uitsluitend akkoord na schriftelijke of elektronische bevestiging van Internet Marketing Nederland.
 6. Bij overlijden van een natuurlijke persoon wordt de abonnementsovereenkomst beëindigd op het moment dat het overlijden aan Internet Marketing Nederland wordt medegedeeld.
 7. Iedere partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of een verzoek tot schuldsanering aan de zijde van de andere partij, tenzij de curator of bewindvoerder kiest voor voortzetting van de overeenkomst. Bij opzegging van een overeenkomst op grond van deze algemene voorwaarden voorafgaande aan het verstrijken van de minimumduur zijn alle vast kosten van de resterende periode van die minimumduur onverkort en direct verschuldigd aan abonnee.
 8. Internet Marketing Nederland is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten c.q. te staken, indien abonnee in gebreke is met enige verplichting jegens Internet Marketing Nederland.
 9. De gevolgen van de in de vorige lid vernoemde staking c.q. opschorting komen volledig voor risico en rekening van abonnee.

 

Artikel 5. Prijsbeleid

 1. Internet Marketing Nederland behoudt het recht de prijzen van de Internet Marketing Academy te allen tijde wijzigen.
 2. De prijswijzigingen voor abonnees gaan in na het verstrijken van de lopende abonnementsperiode waarover reeds is betaald.

Artikel 6. Tarieven, Facturering en Betaling

Indien abonnee gekozen heeft te betalen door middel van automatisch incasso, wordt het abonnement na de initiële duur van het abonnement verlengd voor een periode die gelijk is aan de initiële duur van het abonnement.

 1. Internet Marketing Nederland is gerechtigd vooruitbetaling van de verschuldigde bedragen c.q. vergoedingen te verlangen.
 2. Alle bedragen die abonnee aan Internet Marketing Nederland is verschuldigd worden op de website weergegeven exclusief de verschuldigde wettelijke belastingen en heffingen.
 3. Alle bedragen die abonnee aan Internet Marketing Nederland is verschuldigd worden met BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen verhoogd, tenzij anders vermeld.
 4. Tenzij schriftelijk dan wel elektronisch anders overeengekomen, dient abonnee voor aanvang van het door hem of haar bestelde abonnement het volledige verschuldigde bedrag over te hebben gemaakt.
 5. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden door middel van automatisch incasso.
 6. Abonnee verleent Internet Marketing Nederland een machtiging tot automatische incasso voor de door hem of haar gekozen abonnementsperiode en staat daarmee in voor het kunnen incasseren door Internet Marketing Nederland.
 7. Indien gekozen wordt voor een abonnementsperiode van drie maanden worden incasso’s voor de eerste drie maanden binnen de abonnementsperiode aan het einde van de eerste kalendermaand binnen de abonnementsperiode gedaan.
 8. Indien gekozen wordt voor een onbeperkte abonnementsperiode zullen incasso’s geschieden aan het einde van de eerste kalendermaand binnen de abonnementsperiode.
 9. Indien betalingsachterstand ontstaat, is Internet Marketing Nederland gerechtigd (verdere) toegang tot de Internet Marketing Academy op te schorten. Opschorting zal plaatsvinden op de 15e (vijftiende) dag na de factuurdatum. In geval van automatische incasso geldt hierbij de incassodatum voor de desbetreffende periode van drie maanden als factuurdatum.
 10. Indien abonnee niet in staat is binnen 14 dagen de betalingsachterstand te rectificeren, zal toegang tot de Internet Marketing Academy pas verschaft worden wanneer abonnee door middel van eenmalige vooruitbetaling het verschuldigde bedrag heeft over gemaakt.

 

Artikel 7. Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. De door abonnee aan Internet Marketing Nederland verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat uitsluitend wordt aangewend voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Indien abonnee daarvoor zijn goedkeuring heeft gegeven wordt de verstrekte (persoons)gegevens tijdens gebruikt voor het inlichten van abonnees over relevante updates en aanbiedingen van de Internet Marketing Academy en Internet Marketing Nederland, alsook zorgvuldig geselecteerde derden. In geen geval zullen de verstrekte (persoons)gegevens zonder expliciete toestemming van de abonnee gedeeld worden met derden.

 

Artikel 8. (Gebruiks)regels abonnee

 1. Abonnee mag zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden niet zonder expliciete schriftelijk of elektronische toestemming van Internet Marketing Nederland overdragen aan derden.
 2. De account waarmee abonnee geregistreerd staat bij Internet Marketing Nederland dient uitsluitend door abonnee gebruikt te worden. Indien de gebruikswijze van abonnee leidt tot verdenking van misbruik ontvangt abonnee een eenmalige waarschuwing. Indien 7 (zeven) dagen na versturen van de waarschuwing geen aantoonbare redenen zijn aangedragen door abonnee dan wel aantoonbare verandering in gebruikswijze plaatsvindt wordt overgegaan tot terminatie van de account, zoals beschreven in lid 5.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten van alle content op de Internet Marketing Academy berusten, tenzij anders vermeld bij Internet Marketing Nederland. Het is abonnee niet toegestaan, tenzij anders schriftelijk of elektronisch overeen gekomen met Internet Marketing Nederland, de content op de Internet Marketing Academy aan te passen, te vertalen, te bewerken, anderszins te wijzigen, openbaar te maken, te verveelvoudigen of te kopiëren.
 4. Technische ondersteuning is inbegrepen bij een abonnement op de Internet Marketing Academy. Alle informatie voortvloeiende uit technische ondersteuning zal te allen tijde anoniem gehouden worden. Deze informatie zal echter wel in worden voor de technische optimalisatie van de Internet Marketing Academy, alsook voor het leveren van technische ondersteuning aan andere gebruikers.
 5. Inhoudelijke ondersteuning is niet inbegrepen bij een abonnement op de Internet Marketing Academy. Voor inhoudelijke ondersteuning kan Abonnee via academy.imnl.nl/contact contact opnemen met Internet Marketing Nederland.
 6. Het is Internet Marketing Academy toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op de Internet Marketing Academy geplaatste content.
 7. In geval van overtreding van de in dit artikel beschreven (gebruiks-)regels kan Internet Marketing Nederland het abonnement van abonnee per direct beëindigen. Restitutie van reeds betaalde abonnementskosten is daarbij niet mogelijk.

 

Artikel 9. Garanties

 1. Internet Marketing Nederland garandeert dat de op de Internet Marketing Academy aanwezige content volledig vrij is van spam of malware. Bij onverhoopte ontdekking van spam of malware zal Internet Marketing Nederland tot het uiterste van haar vermogen trachten de spam of malware te verwijderen en de met deze content gepaarde problemen zowel op te lossen als te voorkomen.
 2. Internet Marketing Nederland zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Internet Marketing Academy te bieden. Internet Marketing Nederland garandeert evenwel niet dat de Internet Marketing Academy te allen tijde beschikbaar en bereikaar is. Internet Marketing Nederland heeft het recht de toegang tot de Internet Marketing Academy tijdelijk op te schorten dan wel buiten gebruik te stellen wanneer dit redelijkerwijze nodig is in verband met het een door te voeren wijziging, in verband met preventief en/of correctief onderhoud zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de abonnee jegens Internet Marketing Nederland ontstaat.
 3. Internet Marketing Nederland garandeert dat zij haar uiterste best doet de content op de Internet Marketing Academy up-to-date te houden en daarmee de kwaliteit van de Internet Marketing Academy te waarborgen.

 

Artikel 10. Klachten en Geschillen

 1. Abonnee dient klachten of geschillen altijd ofwel schriftelijk in te dienen door een brief versturen aan Ster Shop B.V., Torenallee 20, 5617BC Eindhoven, ofwel elektronisch in te dienen door een e-mail te versturen naar info@imnl.nl onder vermelding van “Klacht Internet Marketing Academy”.
 2. Internet Marketing Nederland zal de klacht binnen 30 (dertig) dagen door middel van een elektronische reactie inhoudelijk beantwoorden. Indien deze termijn niet gehaald wordt, zal Internet Marketing Nederland aan de klager kenbaar maken binnen welke termijn de klacht alsnog inhoudelijk zal worden beantwoord.
 3. Abonnee kan een geschil ook voorleggen aan de bevoegde burgerlijk rechter. Internet Marketing Nederland is aan deze keuze gebonden.

Artikel 11. Restitutiebeleid

 1. Restitutie is uitsluitend akkoord na schriftelijke of elektronische bevestiging van Internet Marketing Nederland.
 2. Een restitutie-aanvraag kan schriftelijk dan wel elektronisch geschieden. In het eerstgenoemde geval dient abonnee een brief te versturen aan Ster Shop B.V., Torenallee 20, 5617BC Eindhoven. In het laatstgenoemde geval dient abonnee een e-mail te versturen naar info@imnl.nl onder vermelding van “Aanvraag Restitutie Internet Marketing Academy” en een rekeningnummer waarop het te restitueren bedrag over gemaakt dient te worden. Internet Marketing Nederland zal binnen twee weken na ontvangst van een restitutie-aanvraag de aanvraag in behandeling nemen en per e-mail inwilligen dan wel afwijzen.
 3. Indien gekozen wordt voor een abonnementsperiode van drie maanden kan restitutie enkel plaats vinden voor het gedeelte van de abonnementsperiode dat overblijft na aftrek van de reeds verstreken maanden inclusief de maand waarin de restitutie-aanvraag gedaan wordt.
 4. Indien gekozen wordt voor een onbeperkte abonnementsperiode kan restitutie van het volledige abonnements-bedrag enkel plaatsvinden gedurende de eerste maand van de abonnementsperiode. Alle restitutie-aanvragen die ontvangen worden na de eerste kalendermaand van de abonnementsperiode zullen geweigerd worden.
 5. Indien een restitutie-aanvraag ingewilligd wordt zal het uit artikel 5.4 voortvloeiende bedrag elektronisch binnen 28 dagen over gemaakt worden op een door klant aan te leveren en bevestigen rekeningnummer.
 6. In geval van overlijden van klant is restitutie van het abonnementsbedrag mogelijk voor de op dat moment niet verstreken abonnementsperiode exclusief de maand waarin de restitutie-aanvraag geplaatst wordt.